Help Stichting Robinia het leefmilieu te verbeteren......
..... en word vandaag nog donateur!

Iedere gift is welkom. Vanaf € 18,50 per jaar bent u al donateur, maar met een hoger bedrag kunnen wij meer voor een duurzaam houtgebruik doen!

Overmaken kan naar de Triodos bank: NL73 TRIO 0784715726 t.n.v. Stichting Robinia in Wageningen.

Wat doet Stichting Robinia met uw bijdrage?

1

Onderzoek: praktijkproeven met teeltwijzen van Europese houtsoorten, proefprojecten in Hongarije, Nederland en Duitsland, toepassingsmogelijkheden van hout, marktonderzoek.

2

Deelfinanciering van projecten met een vernieuwend karakter

3

Informatieverspreiding : financiering informatiefolders over houteigenschappen en over projecten van de stichting, financiering van de nieuwsbrieven, financiering posters en ander voorlichtingsmateriaal

   

 

Wilt u meer weten over
Donaties,
Giften,
Schenkingen of
Sponsoring?

Belastingaftrekbare gift

Stichting Robinia is door de belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beoogende instelling'(ANBI). Dit betekent dat u uw gift of schenking als fiscale aftrekpost kunt opvoeren. Ook voor bedrijven kan dit interessant zijn.

Sponsoring

Bedrijven mogen in onbeperkte mate geld voor sponsoring aftrekken voor de belasting omdat het om een bedrijfsgebonden activiteit gaat. Afhankelijk van de hoogte en de aard van de sponsoring worden de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren nader bepaald. Sponsoring kan op verschillende manieren:

U sponsort de stichting als geheel
U sponsort bepaalde projecten, bijvoorbeeld Flevohout, ons onderzoekprogramma of publicaties.
Om informatie over actuele projecten te verkrijgen kunt u contact opnemen met de stichting of informatie opvragen via info@robinia.nl onder vermelding van sponsoring en naam project of het soort projecten waar u in geïnteresseerd bent.

Eenmalige schenkingen

De eenvoudigste manier om Stichting Robinia te steunen is een eenmalige gift.

Maak uw bijdrage over op banknummer NL73 TRIO 0784715726 ten name van Stichting Robinia te Wageningen (graag onder vermelding van 'schenking').

Hoe krijgt u recht op belastingaftrek
U neemt alle schenkingen of giften aan erkende goede doelen tezamen. Wanneer dit totaal meer bedraagt dan één procent van uw onzuiver inkomen en meer dan € 60,- dan kunt u alles wat deze grens te boven gaat als aftrekpost opvoeren. Over het eerste procent kan dus geen belasting worden afgetrokken. Er is echter een maximumgrens van tien procent van uw onzuiver inkomen. U kunt giften als aftrekposten opvoeren bij uw aanvraag voor teruggave van loonbelasting of bij de aangifte van inkomstenbelasting.
Meer informatie hierover vindt u bij uw aangifteformulier van de belasting of in de brochure 'Belasting en schenking' van de belastingdienst.

 

Top ...

Bedrijven, giften

Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.

Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.

Periodieke schenking (voorheen schenking bij notariële akte)

Een periodieke schenking kan onderhands of via een notariële akte. Voor periodieke schenkingen gelden geen minimum- of maximumgrenzen voor belastingaftrek. Wel bent u verplicht minimaal vijf keer een jaarlijkse schenking te doen. Deze regeling levert de gever een belangrijk belastingvoordeel op.

Hoe gaat een schenking in zijn werk?
U heeft een overeenkomst nodig. In deze schenkingsovereenkomst verplicht u zich om gedurende vijf jaar een schenking aan Stichting Robinia te doen. U kunt uw schenkingen schriftelijk regelen, door een volmachtformulier op te vragen bij de stichting. Indien gewenst kunt u dit ook per notaris vastleggen, wij kunnen dit ook voor u verzorgen. Formaliteiten en kosten zijn voor rekening van de stichting, als uw schenking hoger is dan € 100,- per jaar voor een notariële akte en € 50,- per jaar voor een onderhandse overeenkomst.

Hoe groot is het voordeel?
Het voordeel van deze aftrekbaarheid is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Juister geformuleerd: van de belastingschijf waaronder de top van uw inkomen valt. Voorbeeld*: Als u over de top van uw inkomen 33,5% belasting betaalt (de laagste schijf) krijgt u van iedere € 100,- € 33,50 terug van de belasting; als uw top in de 42% schaal valt, is het belastingvoordeel € 42,- en bij de 52% schaal € 52,-. anders gezegd: een schenking van € 100,- kost u dan slechts € 48,-.

Hoe kunt u de schenking aftrekken?
U kunt uw schenking als aftrekpost opgeven bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Het is ook mogelijk met de belastingdienst een regeling te treffen waardoor er direct bij uw maandelijkse salaris minder belasting wordt ingehouden. Daarvoor moet u bij de belastinginspecteur een 'beschikking loonbelasting' aanvragen. Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij de belastingtelefoon.

Testament

Op twee manieren kunt u de stichting opnemen in uw testament:

  • U wijst Stichting Robinia aan als erfgenaam. De stichting krijgt dan een deel van de erfenis
  • U laat de stichting een legaat na. Stichting Robinia krijgt dan een door u voorafgesteld bedrag.

Hoe gaat u te werk?
Voor het opmaken van een testament kunt u terecht bij de notaris.
Voor meer informatie over kosten en dergelijke kunt u terecht bij:


*Omdat elke persoonlijke situatie anders kan zijn, zijn hier slechts voorbeelden gegeven, aan de genoemde rekenvoorbeelden kunt u geen rechten ontlenen.

 

Top ...